ارائه تست PCR منفي يا کارت واکسن در تمامي پرواز هاي داخلي الزامي شد<"b>سایر اعلانات